A+ R A-

Składka członkowska

Informację na temat płatności. 

Składkę członkowską dla członków uczestników ćwiczących K.S. Błękitni Jerzmanowo w wysokości 80,00 zł/ m-c należy wpłacić do dnia 15 danego miesiąca na wskazany poniżej numer konta:

Klub Sportowy Błękitni Jerzmanowo ul. Anny Jasińskiej 5, 54-530 Wrocław 67 1090 2398 0000 0001 0150 3541 w tytule , Imię Nazwisko, Kategoria (np. .Żak) za miesiąc.

Składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć treningowych w okresie rozliczeniowym i nie jest odpłatnością za treningi.
Składka członkowska jest płatna za bycie członkiem Klubu Sportowego Błękitni Jerzmanowo.

Uwaga: W razie nie opłacenia składki członkowskiej w terminie, Zarząd klubu ma prawo skreślić z listy członków Klubu Sportowego Błękitni Jerzmanowo zawodnika zalegającego z opłatą.

 

Regulamin Opłacania Składek Członkowskich w Klubie Błękitni Jerzmanowo
§ 1
1. Ustanawia się wewnętrzny regulamin określający tryby, terminy, sposoby oraz warunki opłacania i zwalniania ze składek członkowskich na rzecz Klubu Sportowego Błękitni Jerzmanowo.
Postanowienia ogólne
§2
1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Klubu Sportowego Błękitni Jerzmanowo.
2. Nie opłacanie składek może być jedną z przyczyn usunięcia członka z Klubu.
3. Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten regulamin podlegają indywidualnym uzgodnieniem z Zarządem Klubu Sportowego Błękitni Jerzmanowo.
Wysokość składki i tryb jej opłacania
§ 3
1. Składka w wysokości 80,00 złoty jest płacona systemem miesięcznym z góry do dnia 10 danego miesiąca.
2. Składki nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie Sporto-wym Błękitni Jerzmanowo lub jej dyscyplinarnego skreślenia.
Ulgi i odstępstwa w opłacaniu składek
§ 4
1. Decyzja o ewentualnych odstępstwach lub ulgach w opłacaniu składek leży w gestii Zarządu Klubu Sportowego Błękitni Jerzmanowo.
2. Nieobecność na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej.
3. Nowoprzyjęci członkowie Klubu zaczynają regulować składki poczynając od miesiąca, po miesiącu w którym zostali przyjęci.
4.Członkowie będący uczniami oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i ponadpodsta-wowych są zobowiązani do wnoszenia składek członkowskich w ciągu trwania roku szkolnego tj. w miesiącach wrzesień-czerwiec, a zwolnieni z tego obowiązku w miesiącach lipiec-sierpień.
5. Członkowie grupy seniorskiej są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
6. Pozostali członkowie zobowiązani są do regulowania składek przez 12 miesięcy w roku.
Ponowne przyjęcie do Klubu Sportowego Błękitni Jerzmanowo
§5
1. Członek usunięty lub zawieszony z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne przyjęcie do Klubu.
2. Warunkiem ponownego przyjęcia jest skierowanie prośby o ponowne przyjęcie do Zarządu Klu-bu Sportowego Błękitni Jerzmanowo.
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Klubu Sportowego Błękitni Jerzmanowo kierując się obowiązującymi przepisami prawa, przyjętym Statutem, podję-tymi Uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego Błękitni Jerzmanowo i uchwa-łami Zarządu Klubu Sportowego Błękitni Jerzmanowo.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia, tj.01.07.2019 r.
Zarząd Klubu Sportowego
Błękitni Jerzmanowo